Intervenční program pro základní a střední školy

Cílený program pro třídní kolektivy zaměřený na jejich diagnostiku a následnou intenzivní práci s nimi. Určený je zejména pro ty třídy, u nichž byl pozorován rozsáhlejší výskyt některého ze sociálně patologických jevů. Nejčastějším tématem je práce s třídním klimatem a jeho dynamikou, u těch dětských skupin, které jsou ohrožené výskytem šikanujícího chování, pracujeme však i na dalších tématech v souladu se zakázkou školy. Program se typicky skládá z pěti individuálně koncipovaných setkání s dětmi, jejich třídním učitelem a případně také dalšími učiteli.

Třída, jež si zaslouží intervenční program, je třída v níž…..

  • jsou mezi dětmi narušené vztahy a normy chování mezi nimi přesahují hranice toho, co dospělí považují za únosné.
  • se rozvíjí šikanující chování (šikana 1. a 2. stupně) – ve třídě jsou žáci na okraji kolektivu, žáci vyčleňovaní, mezi dětmi je zvýšená verbální agrese.
  • byla školou řešena šikana, ve třídě však přetrvávají nezdravé vzorce chování a postoje dětí jsou šikanou ovlivněny.
  • výskyt jiného sociálně patologického jevu, který je pozorován u většího počtu dětí ve třídě (rizikové sexuální chování, xenofobie, rasismus, experimentování s NL)

Obecným cílem je posílení dětských zdravých norem, hodnot a postojů a rovněž také zvýšení náhledu na konkrétní rizikové chování. Mezi hlavní metody práce proto patří interaktivní techniky zaměřené na konkrétní problém, s nímž se třída potýká a dále také sociometrický dotazník. Součástí programu je možnost individuálních konzultací pro žáky a učitele. Program se nejčastěji realizuje v prostředí školy.