Stanovy občanského sdružení DIUS

Stanovy občanského sdružení Dius o.s.

 

Občanské sdružení Dius, je nevýdělečným občanským sdružením ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění.

 

I. Název a sídlo

Název:             Dius

Sídlo:               Lublaňská 33, Praha 2, 120 00

 

II. Cíl

 

Cílem činnosti občanského sdružení Dius (dále jen sdružení) je pomoc a podpora rizikové mládeži a jejich rodinám a integrace této skupiny dětí do společnosti.

III. Členství

 

1)         Členy sdružení mohou být fyzické osoby, které jsou občany České republiky, jsou přijaty za členy výkonným výborem, respektují tyto stanovy a jsou ochotny v rámci svých možností přispět k naplnění cílů sdružení.

 

IV. Práva a povinnosti členů

 

1) Každý člen má právo:

  • volit a být volen do orgánů sdružení,
  • navrhovat nové konkrétní formy činnosti sdružení a vyjadřovat se připomínkami ke stávajícím činnostem
  • navrhovat změny stanov sdružení

 

2) Každý člen má za povinnost:

  • platit včas členské příspěvky
  • podílet se podle svých schopností na dosahování cílů sdružení
  • dodržovat stanovy sdružení

V. Zánik členství

Členství zaniká:

a)     doručením oznámení člena o ukončení členství ve sdružení výkonnému výboru nebo předsedovi sdružení

b)    rozhodnutím výkonného výboru o zániku účasti člena na činnosti sdružení. Proti tomuto rozhodnutí se může člen odvolat k valné hromadě, která rozhodne nadpoloviční většinou přítomných členů.

c)     úmrtím člena

d)    zánikem sdružení

 

VI. Orgány

Orgány sdružení jsou

  • valná hromada
  • výkonný výbor
  • kontrolní rada

 

 

 

VII. Valná hromada

 

1)    Valná hromada je vrcholným orgánem sdružení.

2)    Schází se nejméně jednou za rok v den určeným výkonným výborem. Svolat členy je povinen výkonný výbor nejméně 14 dní před jejím konáním.

3)    Valná hromada přijímá rozhodnutí souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů, s výjimkou čl. VII, odst. 4 písm. a) a g).

4)    Valná hromada :

a)     rozhoduje o změně stanov sdružení, a to dvoutřetinovou většinou přítomných členů

b)    volí a odvolává předsedu výkonného výboru (který je zároveň předseda celého sdružení), členy výkonného výboru a členy kontrolní rady

c)     rozhoduje o výši členského příspěvku

d)    rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí o zániku účasti člena na činnosti sdružení

e)     bere na vědomí zprávu předsedy o činnosti a hospodaření sdružení

f)     bere na vědomí roční účetní uzávěrku a případný výrok auditora

g)     rozhoduje o zániku sdružení, a to dvoutřetinovou většinou přítomných členů

 

IX. Výkonný výbor

 

1)    Výkonný výbor je statutárním orgánem sdružení.

2)    Výkonný výbor má nejméně 3 členy, nejvíce 7 členů. Členství ve výkonném výboru je podmíněno členstvím ve sdružení.

3)    Výkonný výbor je volen na období 1 roku. Opakovaná volba je možná.

4)    Výkonný výbor řídí činnost sdružení, schází se alespoň 1x za 2 měsíce. Jednání výkonného výboru svolává předseda, který je zároveň ředitelem sdružení a statutárním zástupcem sdružení. Dalšími statutárními zástupci jsou 2 místopředsedové výkonného výboru a zároveň místopředsedové sdružení, které ze svých členů volí výkonný výbor.

5)    Výkonný výbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

6)    Sdružení zastupuje navenek a právní úkony činí předseda nebo místopředsedové výkonného výboru každý samostatně.

7)    Předseda dohlíží na spravování finančních prostředků sdružení, jímž pověřuje zpravidla zaměstnance sdružení.

 

X. Kontrolní rada

 

1)    Kontrolní rada je kontrolním orgánem sdružení.

2)    Kontrolní rada má nejméně 3 členy, nejvíce 7 členů. Členství v kontrolní radě není podmíněno členstvím ve sdružení.

3)    Funkční období členů kontrolní rady je jednoleté. Opakovaná volba je možná.

4)    Kontrolní rada si volí ze svých členů předsedu rady. Kontrolní rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy kontrolní rady.

5)    Jednání kontrolní rady svolává předseda rady, a to nejméně 1 x ročně.

6)    Členství v kontrolní radě je neslučitelné s členstvím ve výkonném výboru.

7)    Kontrolní radě přísluší zejména:

a)     kontrolovat dodržování obecně platných právních předpisů, stanov a správnost účetnictví vedeného sdružením,

b)    přezkoumávat roční účetní závěrku a výroční zprávu,

c)     nahlížet do účetních knih a jiných dokladů, týkajících se činnosti sdružení,

d)    podávat výkonnému výboru a valné hromadě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, upozorňovat výkonný výbor na zjištěné nedostatky a podávat návrhy na jejich odstranění

 

 

XI. Hospodaření

Zdroje financování sdružení jsou

a)         sponzorské dary od nadací či jiných subjektů,

b)         dotace a příspěvky ze státního rozpočtu a z rozpočtu EU

c)         členské příspěvky

d)         úroky z vkladů na svých účtech

e)         poplatky za zprostředkování služeb
f)         hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného výkonným výborem a prostředky sdružení mohou být použity jen k účelům odpovídajícím stanovám

 

Sdružení má svůj stálý bankovní účet u banky.

 

 

XII. Zánik

a)         Sdružení zaniká dnem, který určí ve svém rozhodnutí valná hromada. Předseda sdružení je povinen oznámit tuto skutečnost do 15 dnů od konání této valné hromady orgánu státní správy.

b)         Majetek sdružení v tomto případě přechází na Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2 nebo na občanské sdružení podobného zaměření, které určí nadpoloviční většina členů přítomných  na valné hromadě, která rozhodla o rozpuštění.