Naši lidé

Mgr. Lucie Součkovásouckova

Absolventka jednooborové psychologie na FF UK a magisterského studia sociální práce tamtéž. V současné době dokončuje výcvik PCA terapie. Má zkušenosti s terapeutickou a diagnostickou prací s dospívajícími klienty a dětmi od předškolního věku. Pracovala jako učitelka na ZŠ i na gymnáziu, věnovala se vzdělávání dospělých. Od roku 2003 je zaměstnaná v Diagnostickém ústavu pro mládež, Praha 2 jako psycholožka. V současné době se věnuje práci v občanském sdružení DIUS, o. s. a soukromé psychologické praxi, spolupracuje s personální agenturou.

Mgr. Tomáš Magrla DSC_1144s

Absolvent speciální pedagogiky na PedF UK. Má zkušenosti s terapeutickou a diagnostickou prací s dospívajícími klienty. Pracoval jako vedoucí vychovatel v DDŠ Jana Masaryka. Od roku 1994 je zaměstnán v Diagnostickém ústavu pro mládež, Praha 2 jako speciální pedagog – metodik. Absolvent studijního programu skupinové formy korektivní, poradenské, reedukační, socioterapeutické práce a mediace.V současné době se věnuje práci v občanském sdružení DIUS, o. s. a soukromé etopedické praxi.

 

Mgr. Libor ŠirůčekDSC_1129s

Vystudoval vychovatelství na VOŠ, učitelství na TF JCU a speciální pedagogiku na PF UK. Je absolventem psychoterapeutického výcviku SUR, výcviku rodinné a párové terapie, výcviku primární prevence sociálně patologických jevů, Motivačních rozhovorů, kurzu lektorských dovedností – Efektivní vzdělávání dospělých a výcviku supervize.  Pracoval jako učitel na ZŠ, VOŠ Pedagogické, učil a koordinoval chod ve Sluneční škole v Himaláji. Dlouhodobě se věnuje přípravě a realizaci volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti i dospělé. Od roku 2008 pracuje v Diagnostickém ústavu pro mládež, Praha 2.

Mgr. Marta Vaňková

Marta1Speciální pedagog, etoped, terapeut a poradenský pracovník, aktuálně ve výcviku intergrativní rodinné terapie u Jitky Vodňanské. Vystudovala speciální pedagogiku – etopedii na PedF UK, od roku 2003 působila v Diagnostickém ústavu pro mládež, Praha 2, DDÚ Dobřichovice, Středisku výchovné péče v Liberci a v neziskovém sektoru. V současné době pracuje jako terapeut s klienty se závislostním chováním v konfliktu se zákonem (LAXUS o.s.), vede terapeutické skupiny, rodinné terapie a spolupracuje s DIUS, o.s.

 

 

DSC_1088s

 Mgr. Kristina Vachudová

Absolventka jednooborové psychologie na PedF UK. V současné době dokončuje pětiletý terapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii typu SUR. Několik let pracovala s dětmi na základních a středních školách jako lektor primární prevence, lektor adpatačních kurzů a rovněž jako lektor intervenčních programů. Zkušenost má s diagnostickou prací s dospělou klientelou ve zdravotnickém zařízení. Od roku 2012 je zaměstnaná v Diagnostickém ústavu pro mládež, Praha 2 jako psycholožka.

Mgr. Hana NovotnáDSC_1125s

Absolventka jednooborového studia Psychologie na PedF UK, nyní v doktorském prezenčním studiu tamtéž. V současné době v psychoterapeutickém výcviku SUR se zaměřením na neverbální metody. Během studia pracovala jako konzultantka na Lince bezpečí. Od roku 2011 je zaměstnána ve Středisku výchovné péče Klíčov (Ambulance Praha 5), kde se kromě individuálního a rodinného poradenství podílí na vedení arteterapeutických skupin pro děti a dospívající. Od roku 2012 pracuje jako psycholožka v Diagnostickém ústavu pro mládež, Praha 2.

Mgr. Pavel Ježek Untitled

Absolvent Speciální pedagogiky na PedF UK. Pracoval jako vychovatel v DDŠ Jana Masaryka. Od roku 2000 pracuje jako vychovatel v Diagnostickém ústavu pro mládež v Praze 2. Absolvoval kurz skupinové formy korektivní, poradenské, reedukační a socioterapeutické práce. Má zkušenosti s tvorbou programů v oblasti zážitkové pedagogiky. V roce 2012 absolvoval vzdělávací program „Zdravotník pro zotavovací akce pro mládež a dorost“ v rámci rekvalifikačního kurzu Prázdninové školy Lipnice. V současné době se věnuje práci  v občanském sdružení DIUS o.s.

ThDr. Miroslava Stupková DSC_1101s

Vystudovala Husitskou teologickou fakultu UK v Praze, absolventka dvousemestrálního stipendijního pobytu na Karls-Ruprecht Universität v Heidelbergu a semestrálního stipendijního pobytu na Friedrich-Schiller Universität v Jeně  Deset let pracovala v Azylovém domě Přemysla Pittra a od roku 2013 je zaměstnána jako sociální pracovnice v Diagnostickém ústavu pro mládež. Ve volném čase pracuje jako trenérka a rozhodčí sportovní gymnastiky.

Mgr. Blanka DobešováDSC_1138s

Absolvovala speciální pedagogiku na PedF UK. Několikaleté zkušenosti z práce s osobami s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Pracovala v DDÚ Praha 4; od roku 1995 v Diagnostickém ústavu pro mládež, Praha 2 na pozici učitele a vychovatele. Absolventka studijního programu skupinové formy korektivní, poradenské, reedukační, socioterapeutické práce; Motivačních rozhovorů.

 

Mgr. Václava Dopitová OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Absolvovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK. Od r.1990 pracovala v základní škole speciální, nejprve jako vychovatelka, pak 15 let jako učitelka v autistické třídě. Na stejné škole se 7 let věnovala i canisterapii. Zúčastnila se několika muzikoterapeutických kurzů a od r.2013 je členkou Muzikoterapeutické asociace České republiky. Od roku 2013 pracuje jako vychovatelka v Diagnostickém ústavu pro mládež.

 

Michaela LukešováDSC_1112s

Ekonomka Diagnostického ústavu pro mládež, v současné době místopředseda občanskéh sdružení DIUS.

 

 

 

 

foto Milan Černý 2009Mgr. Milan Černý

Vystudoval pedagogiku a český jazyk na pedagogickéfakultě Univerzity Karlovy. Na této fakultě dokončil specializační studium speciální pedagogiky se zaměřením na etopedii. V rámci vzdělávání dokončil Specifický trénink pro kouče (ČVUT, dle standardů International Coach Federation, 2009), Certifikované školení ve využití profesní diagnostiky (Hogan Personality Inventory; Hogan Development Survey; Motives, Values and Preferecies Inventory, 2008). Dále absolvoval Komplexní psychoterapeutický výcvik v gestaltpsychoterapii (Institut I-GAT, 2000-2005). Mezi další významné zkušenosti patří absolvování výcviku Videotrénink interakcí – kvalifikace trenér (Dutch Spin a později Spin ČR, 1996), Výukovového a výcvikového programu – Ostrov rodiny (PhDr. Zdeněk Reieger, 1998) a Výcviku v technikách neverbální komunikace (PhDr. Jitka Vodňanská, 1998). Od začátku profesní kariéry v roce 1996 pracoval v krizovém centru, oddělení preventivních pobytů, ambulantním oddělení středisek výchovné péče. Od roku 2004 se v roli specialisty vzdělávání podílel na vedení a realizaci vzdělávacích aktivit, vedení týmů, tvorbu metodických materiálů v oblasti vzdělávání a lektoroval soft-skills, a to především komunikační dovednosti, teorii projektové činnosti, krizovou intervenci a řešení konfliktů.